Antwoord op vragen over het sociaal domein

De aanvraag

In principe kunt u alleen zelf een aanvraag doen voor schuldhulpverlening. Heeft u een partner? Voor de aanvraag voor schuldhulpverlening heeft u geen toestemming van uw partner nodig. Als uw partner ook schuldhulpverlening wil, dan moet hij of zij dit zelf aanvragen. Uw aanvraag geldt dus niet voor u samen.

Iemand anders mag aanvragen

Soms kan ook iemand anders de aanvraag voor u doen. U moet dan die persoon machtigen. U kunt iemand machtigen in de volgende situaties:

U wilt of kunt de aanvraag voor
schuldhulpverlening niet zelf indienen

U kunt iemand schriftelijk machtigen om schuldhulpverlening aan te vragen. Uw gemachtigde moet die machtiging overhandigen aan de gemeente.
U heeft een bewindvoerder
 • U kunt de aanvraag voor schuldhulpverlening zelf doen
 • U kunt uw bewindvoerder machtigen om de aanvraag te doen


Gevolgen van een machtiging

Als u iemand machtigt om voor u schuldhulpverlening aan te vragen, dan heeft dat gevolgen:

 1. U vertrouwt de afhandeling van uw aanvraag aan de gemachtigde toe. U blijft verantwoordelijk als uw gemachtigde fouten maakt.
 2. Alle brieven van de gemeente worden aan uw gemachtigde verstuurd, behalve als uw medewerking nodig is.
 3. U moet persoonlijk blijven verschijnen als de gemeente daarom vraagt.

U kunt schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente van uw woonplaats.  Dit geldt ook als u tijdelijk op een ander adres of in het buitenland verblijft en ook als u een curator, bewindvoerder of mentor heeft.

U kunt uw aanvraag voor schuldhulpverlening indienen op het volgende adres:  

Ook dak- en thuislozen kunnen schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente..

De aanvraagprocedure bestaat uit drie stappen:

1. U moet zich melden

U moet zich melden bij de gemeente. U kunt dan een aanvraag doen voor schuldhulpverlening. Om de aanvraag te kunnen beoordelen heeft de gemeente verschillende gegevens nodig. De gemeente zal u om bepaalde gegevens vragen, maar u moet ook ongevraagd relevante inlichtingen verstrekken. U moet de inlichtingen zoveel mogelijk met bewijsstukken onderbouwen. Na de melding start de wachttijd tot het intakegesprek.

2. De intake

Binnen vier weken na de melding vindt het intakegesprek plaats. De intake vindt sneller plaats in noodsituaties. Noodsituaties zijn als u uit huis wordt gezet, uw gas, water of elektra wordt afgesloten of dat u de basiszorgverzekering kwijtraakt. De intake is dan binnen drie werkdagen na uw melding. Tijdens de intake stelt de gemeente samen met u uw hulpvraag vast.

3. De afhandeling

De laatste fase is de afhandeling van de aanvraag. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op schuldhulpverlening. De gemeente neemt in principe binnen acht weken na de aanvraag het besluit. Deze termijn kan soms langer zijn. Heeft uw aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens? De gemeente geeft u een termijn om uw aanvraag aan te vullen. Vult u de aanvraag niet op tijd aan, dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Hoe vraagt u aan in uw gemeente?

Heeft u een eigen bedrijf en heeft u schulden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van uw schuldenprobleem:

 • U kunt (extra) krediet aanvragen bij een bank
 • U kunt een uitkering en/of krediet aanvragen bij uw gemeente. De regeling op basis waarvan u dat kunt doen heet het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz 2004).
 • U kunt soms gebruik maken van schuldhulpverlening door uw gemeente. Dit geldt alleen voor natuurlijke personen. Meestal zal dat betekenen dat u moet stoppen met uw bedrijf. Rechtspersonen, zoals een B.V. of stichting, hebben geen recht op schuldhulpverlening.

In uw gemeente gelden de volgende regels:

.

Om recht te hebben op schuldhulpverlening is van belang dat u inwoner bent van een gemeente. U bent inwoner van een gemeente als u bij die gemeente bent ingeschreven.

U heeft een adres

Als u een adres heeft, moet u de schuldhulpverlening aanvragen in de gemeente waar u dit adres heeft.

U heeft geen woonadres

Heeft u geen woonadres in een gemeente, dan zal de gemeente u vragen of u een briefadres in de gemeente heeft. Heeft u ook dat niet, dan kan de gemeente waar u zich voor schuldhulpverlening meldt, een briefadres van u opnemen. Op dat moment kunt u recht hebben op schuldhulpverlening van die gemeente.

Bent u geen Nederlander? Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op schuldhulpverlening.

Recht op schuldhulpverlening

Als u tot een van de volgende groepen behoort, dan kunt u in principe recht hebben op schuldhulpverlening:

 • U heeft een verblijfsvergunning op asielgronden
 • U heeft een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Geen recht op schuldhulpverlening

Als u tot een van de volgende groepen behoort, dan heeft u geen recht op schuldhulpverlening:

 • Toeristen
 • Asielzoekers zonder verblijfsvergunning (illegalen)
 • Medewerkers van een aantal internationale organisaties
 • Inkomende grensarbeiders

Als u al eerder schuldhulpverlening heeft aangevraagd, kan dat gevolgen hebben voor de aanvraagprocedure. In de onderstaande tabel staan drie situaties met de gevolgen voor uw aanvraag:

Situatie Gevolg
1Uw verzoek om schuldhulpverlening is afgewezen.

U moet bij de aanvraag nieuwe feiten of veranderde omstandigheden melden. De gemeente zal onderzoeken of u door deze feiten of omstandigheden u toch recht heeft op schuldhulpverlening.

2U had recht op schuldhulpverlening maar dit recht is ingetrokken of beëindigd.
3Uw verzoek om schuldhulpverlening is afgewezen. U vraagt opnieuw om schuldhulpverlening met ingang van een latere datum.
U kunt altijd opnieuw om schuldhulpverlening verzoeken met ingang van een latere datum. De gemeente zal uw verzoek in behandeling nemen en een besluit nemen. Er hoeven geen nieuwe feiten of andere omstandigheden te zijn.

De gemeente kan bepalen dat u maar een keer gebruik kan maken van schuldhulpverlening artikel 3 lid 2 Wgs. Dat betekent dat u geweigerd kunt worden als u al eens eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening. In uw gemeente gelden de volgende regels:

Bent u nog geen 18 jaar en wilt u schuldhulpverlening aanvragen? Dat kan alleen als u wordt vertegenwoordigd door een van uw ouders of een voogd. De ouder of voogd is uw wettelijke vertegenwoordiger en is bevoegd om de geldzaken voor u te regelen.

Doet u zonder de wettelijke vertegenwoordiger een aanvraag voor schuldhulpverlening, dan is de aanvraag niet geldig. De gemeente kan u in dat geval geen schuldhulpverlening toekennen.

Ook weigeren sommige gemeenten schuldhulpverlening aan mensen die nog geen 18 jaar zijn.

Lees ook

Begrippen